„Съществуват велики хора, които карат всички останали да се чувстват малки. Но наистина великият човек кара другите да се чувстват велики.“

Г.К.Честъртън

Искате да узнаете основните компоненти на коучинга? Изпълнителни директори, мениджъри и специалисти, заинтересовани от кариерно развитие, все по-често търсят сътрудничеството на бизнес коуч с цел оптимизиране на процеса на личностно и професионално развитие.

Част от служителите в отделите по човешки ресурси и мениджърите се стремят да се превърнат в коучове, докато останалите пропускат тази възможност да развият потенциала на организационното управление.

Според Уинстън Конър, бивш вицепрезидент на отдел „Човешки ресурси“ и настоящ коуч „Коучингът е различен метод на развитие, тъй като обучението, особено с мениджъри, практикуващи професията си от дълго време, не дава добри резултати. Коучът работи с мениджъра, като приспособява програмата за обучение към онези умения, на които трябва да бъде отделено специално внимание. Коучът помага на мениджърите да направят необходимите поведенчески промени, които да доведат до развитие.“

Според Конър коучът трябва да бъде наясно със способностите, които влияят най-силно върху основните дейности в работата на неговия клиент. Те трябва да бъдат измерени и оценени, след това да бъдат осигурени условия за развитие и промяна и отново да бъдат оценени. Хората в отдел Човешки ресурси трябва да бъдат агенти на промяната в организацията. Те имат възможността да осигурят подходящия лидерски стил, да бъдат важна част от коучинг процеса, а не препятствие към прогреса. В коучинга не съществуват готови решения . Разполагайки с познанията на експерт, в процеса на консултиране служителят от Човешки ресурси подпомага клиента сам да достигне до правилните отговори и действия.

Успешният коуч определя границите на взаимодействие с всеки мениджър, когото консултира. Ще бъде ли коучът съветник или приятел? Или ще изслушва и ще предоставя обратна връзка? Тези отношения трябва да бъдат изяснени и приети от двете страни още преди началото на процеса.

Коучъте ценен ресурс за мениджърите, които търсят услугите му. Той не контролира взаимоотношенията, решенията и действията на човека, когото консултира. В най-добрия случай коучът изгражда отношения на партньорство с мениджъра, които водят до добри решения за неговия личностен растеж и за цялата организация. Мениджърът самостоятелно взема крайните решения за действията, които да предприеме в конкретната ситуация. Знанията на коуча, комуникационните му умения и изградените отношения неминуемо повлияват готовността на мениджъра да се възползва от процеса на сътрудничеството.

Най-често мениджърите търсят отговори от коуча, когато са несигурни как да постъпят в конкретна ситуация, или когато са допуснали грешка в работата си. Понякога целта им е да получат потвърждение и одобрение, когато вече знаят отговорите на въпросите си и са взели решение. Правилният подход в този случай е коучът да повиши самооценката на клиента си, потвърждавайки правилните действия. Вместо да демонстрира превъзходство и да създава впечатление, че разполага със всички отговори, ролята му е да увеличава компетентностите на мениджъра. Важно е коучът да признава пред себе си и клиента, че невинаги може да даде адекватен отговор на всички въпроси, вместо да прикрива незнанието си и да даде лош съвет, което би сринало репутацията му завинаги.

Коучът може да предостави варианти или да препоръча източници, от които мениджърът да се сдобие с необходимата му информация. Допустимо е да споделя мнението си и да отговаря на зададените му въпроси, но не трябва да дава готови отговори на клиента си, а само да подпомага взимането му на решения.

За успешен коучинг е необходимо коучът да притежава изключително добри комуникативни умения. Той трябва да изслушва внимателно клиента си и да вниква в дълбочина в проблемите и нуждите му, за да даде адекватни на ситуацията насоки и съвети. Важно е да умее да разчита посланията, закодирани невербално в поведението му (лицеви изражения, език на тялото и жестове, тембър на гласа) и да задава отворени въпроси, които да предразполагат – въпрос като „Какви действия смятате да предприемете“ е по-подходящ от „Ще направите ли това?“.

Освен сътрудник и партньор на мениджърите и супервайзърите, в процеса на консултиране коучът винаги изпълнява ролята на обучител. Целта му е да превърне клиентите си в професионалисти, които могат самостоятелно да вземат оптимални решения, включвайки ги в процес, в който те трябва сами да изградят необходимите им качества и умения.